Reklamační formulář

Uplatnění reklamace (reklamační list)

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

 

Prodávající:

KONMES s.r.o.
Hlávkova 676/17
360 17 Karlovy Vary

IČ: 26379287
DIČ: 26379287

Reklamované zboží:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

 

Obsah balení při předání:

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

  1. a) oprava
  2. b) výměna
  3. c) sleva
  4. d) odstoupení od smlouvy

 

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději ve lhůtě uvedené v Obchodních podmínkách, a to za podmínky, že tato lhůta je kratší nebo rovna zákonné lhůtě. V případě, že není lhůta pro vyřízení reklamace dle předchozí věty uvedena v Obchodních podmínkách, pak očekávám vyřízení reklamace nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího: