Od 25.září do 29.září máme dovolenou. Objednávky budou zpracovány - odesílat zboží budeme od 2.října.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy
souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném
splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo
přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou
plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku
představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je
nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve
formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků
na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám.
Závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
papirada@papirada.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu
kupujícího. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti
mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního
řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více
informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit
alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách
https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad
oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává
ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách
prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená
smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je
přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude
důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto
obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy
kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně
ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně
dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 21. března 2019
------------------------------------------
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážíme si Vaší důvěry a chceme vás ubezpečit, že veškeré osobními údaje zpracováváme výlučně v souladu s
právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
OBECNÉ INFORMACE
Sběr, zpracování a používání osobních údajů
Sběr Vašich osobních údajů provádíme zejména proto, abychom přijímali a vyřizovali Vaše podněty, požadavky
a objednávky, abychom Vám zasílali náš newsletter, pokud jste si jej vyžádali, případně zpracovali Vaše dotazy.
Podrobnější informace najdete níže.
Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a je-li
poskytováno pak také: číslo účtu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako
„osobní údaje“).
Newsletter/ Hromadný email/ Zasílání novinek
Pokud jste souhlasili se zasíláním našeho newsletteru, zasíláme ho nepravidelně na Vaši e-mailovou adresu.
Toto obchodní sdělení obsahuje informace o výrobcích, akcích, soutěžích, novinkách atd. Zasílání newsletteru
můžete kdykoliv odvolat, a to tak, že se z odebírání newsletteru odhlásíte.
Program Ověřeno zákazníky
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno
zákazníky, kde je náš e-shop registrován. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu §7
odst. 3 zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich
obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší
zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu
Heureka.cz; tomu pro tyto můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
Soubory Cookies a jejich použití
Naše webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory
cookie, malé textové soubory, které se lokálně ukládají ve vyrovnávací paměti internetového prohlížeče
návštěvníka stránek. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby se na pevném disku žádné cookies neukládaly, respektive, aby se již
uložené Cookies opět smazaly. Toto nastavení zjistíte z nápovědy svého prohlížeče.
Informace o zpracování osobních údajů za účelem vedení uživatelského účtu a pro účely realizace práv a
povinností z kupní smlouvy
ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
Společnost KONMES s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s
Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále
provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této
společnosti.
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost KONMES s.r.o., se sídlem Hlávkova 676/17, 360 17,
Karlovy Vary, identifikační číslo: 26379287, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
spisová značka C 16582 (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Závodu Míru 49, 36017, Karlovy Vary,
adresa elektronické pošty papirada@papirada.cz, telefon 739 531 166. 1.3. Správce nejmenoval pověřence pro
ochranu osobních údajů.
2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové
smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“);
2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to
konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.
3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení
zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a
dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po
dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu
stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na
dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby
související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních
údajů budou Heureka.cz, Česká pošta s.p., General Logistic System Czech Republic s.r.o, Zásilkovna s.r.o.
5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních
předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají
obecně závazné právní předpisy.
5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům,
právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku
proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. O opravu nebo
zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů požádejte zasláním žádosti o zrušení souhlasu na adresu
papirada@papirada.cz
6.2. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno
nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem
pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze
strany správce splnit.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních
sdělení
ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti KONMES s.r.o.., pro účely zasílání
obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento
Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace
o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. . Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost KONMES s.r.o., se sídlem Hlávkova 676/17, 360
17, Karlovy Vary, identifikační číslo: 26379287, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Plzni, spisová značka C 16582 (dále jen „správce“).
1.2. . Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Závodu Míru 49, 36017, Karlovy Vary,
adresa elektronické pošty papirada@papirada.cz, telefon 739 531 166.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6
odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“).
3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových
aktivit správcem vůči Vaší osobě.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 7 let od udělení souhlasu, nejdéle však do
odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům,
právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku
proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není
dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se
zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: pošlete žádost o zrušení souhlasu na
adresu papirada@papirada.cz.
6.3. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení,
máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním
požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,
včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti
zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely
dále zpracovávány.