Patina pasta stříbrná

Kód: K3P16S
152 Kč / balení 125,62 Kč bez DPH
Předobjednávky do 31.května - naskladnění bude do 12.června
Možnosti doručení

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis: Patina Anticante - stříbrná 20 ml

Pasta pro získání starodávného efektu, nebo k získání efektních prasklin. Nanášejte pomocí hadříku, nebo papírového ubrousku v tenké vrstě. Ideální pro nanášení na krakelované povrchy.
Doporučujeme Cracklé pro získání popraskaného podkladu (není součástí balení).

Bezpečnostní upozornění: Tento produkt obsahuje ropné deriváty. Při práci dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení. Udržujte mimo dosah dětí!
Kompletní bezpečnostní list - viz ke stažení v PDF.

Signální slovo: Varování
Věty nebezpečnosti:
H 228 Pevná hořlavá látka.
H 304 Může být velmi nebezpečná při požití a vniknutí do dýchacích cest.
H 315 Způsobuje podráždění kůže.
H 317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H 411 Toxický pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P 210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrzy. Zákaz kouření.
P 273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochrana očí/ochrana tváře.
P 301 + P 310 Při požití: Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
P 331 Nevyvolávejte zvracení.
P 303+361+353 Pokud se látka dostane na kůži nebo do vlasů ihned odstraňte kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou.

Seznam příslušných R-vět:
R 10 Hořlavý
R 38 Dráždí pokožku.
R 43 Může vyvolat citlivost při styku s kůží.
R 50/53 Velmi toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 65 Škodlivý, může způsobit poškození plic.
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R 67 Opakovaná expozice může způsobit ospalost a závratě.

Seznam příslušných H-vět:
H 228 Pevná hořlavá látka.
H 304 Může být velmi nebezpečná při požití a vniknutí do dýchacích cest.
H 315 Způsobuje podráždění kůže.
H 317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H 400 Velmi toxický pro vodní organismy.
H 410 Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem.
H 412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: